ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน
รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับโครงการ


ที่มาของโครงการ

โครงการแม็คสมาร์ท (Mc Smart) จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี แม็คยีนส์ โดยบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Mc Group) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ มีแนวความคิดที่ต้องการนำวัสดุที่เหลือจากการผลิตกางเกงยีนส์แม็คมาประยุกต์สร้างสรรค์งานศิลปะ งานออกแบบ ตลอดจนงานแฟชั่นให้เป็นผลงานที่มีประโยชน์ใช้สอยได้จริงในชีวิตประจำวันจากความสำเร็จของโครงการแม็คสมาร์ท ปีที่ 1 ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ DITP จึงมุ่งมั่นที่จะสานต่อเจตนารมณ์ โดยการจัดแม็คสมาร์ทปีที่ 2 ขึ้นพื่อเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีคุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการแม็คสมาร์ท (Mc Smart) มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนิน โครงการดังต่อไปนี้

M (Motivation) : แรงจูงใจ
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่รักในการออกแบบได้มีโอกาสหรือเวที ในการแสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า

C (Creativity) : ความคิดสร้างสรรค์
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะและศักยภาพในการใช้ความคิดสร้างสรรค์

S (Social Responsibility) : ความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการที่ร่วมปลูกฝังจิตสำนึกในการนำวัสดุที่เหลือใช้ มาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีคุณค่า กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก

M (Maximization) : การพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อแสดงออกถึงการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ART : ศิลปะ
เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานด้านทางด้านศิลปะ ที่มีคุณค่า และตอบโจทย์ในชีวิตประจำวัน

กติกาการเข้าร่วมโครงการ

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Fashion Lifestyle และ Living Lifestyle

1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมโครงการได้

2. ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมประกวดเป็นประเภทเดี่ยวหรือกลุ่มได้เพียง ประเภทเดียวเท่านั้น

3. ผู้สมัครต้องพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการตามที่กำหนดไว้

4. ผลการตัดสินรางวัลของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รางวัลการประกวด

FASHION LIFESTYLE

รางวัลที่ 1

 • รางวัลเงินสด
  มูลค่า 50,000 บาท
 • บัตรกำนัล
  มูลค่า 3,000 บาท
 • พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 2

 • รางวัลเงินสด
  มูลค่า 20,000 บาท
 • บัตรกำนัล
  มูลค่า 3,000 บาท
 • ประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 3

 • บัตรกำนัล
  มูลค่า 10,000 บาท
 • พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย

 • บัตรกำนัล
  มูลค่า 3,000 บาท
 • พร้อมประกาศนียบัตร

LIVING LIFESTYLE

รางวัลที่ 1

 • รางวัลเงินสด
  มูลค่า 50,000 บาท
 • บัตรกำนัล
  มูลค่า 3,000 บาท
 • พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 2

 • รางวัลเงินสด
  มูลค่า 20,000 บาท
 • บัตรกำนัล
  มูลค่า 3,000 บาท
 • ประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 3

 • บัตรกำนัล
  มูลค่า 10,000 บาท
 • พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย

 • บัตรกำนัล
  มูลค่า 3,000 บาท
 • พร้อมประกาศนียบัตร

FASHION LIFESTYLE

รางวัลที่ 1

 • รางวัลเงินสด
  มูลค่า 50,000 บาท
 • บัตรกำนัล
  มูลค่า 3,000 บาท
 • พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 2

 • รางวัลเงินสด
  มูลค่า 20,000 บาท
 • บัตรกำนัล
  มูลค่า 3,000 บาท
 • ประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 3

 • บัตรกำนัล
  มูลค่า 10,000 บาท
 • พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย

 • บัตรกำนัล
  มูลค่า 3,000 บาท
 • พร้อมประกาศนียบัตร

LIVING LIFESTYLE

รางวัลที่ 1

 • รางวัลเงินสด
  มูลค่า 50,000 บาท
 • บัตรกำนัล
  มูลค่า 3,000 บาท
 • พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 2

 • รางวัลเงินสด
  มูลค่า 20,000 บาท
 • บัตรกำนัล
  มูลค่า 3,000 บาท
 • ประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 3

 • บัตรกำนัล
  มูลค่า 10,000 บาท
 • พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย

 • บัตรกำนัล
  มูลค่า 3,000 บาท
 • พร้อมประกาศนียบัตร

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

1. ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า (DITP) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

2. คุณสุวรรณ คงขุนเทียน
กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการการออกแบบ บริษัท โยธกาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

3. ผศ. ดร. รวิเทพ มุสิกะปาน
นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านแฟชั่นดีไซน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

4. คุณรัฐพล ศักดิ์ดามพ์นุสนธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบเพื่อการตกแต่ง (Living Lifestyle)

5. คุณศศิพิมพ์ประไพ มุติวัฒนาสวัสดิ์
ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มธุรกิจอื่นๆบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด ( มหาชน )

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน

1. การออกแบบ (Design)

2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

3. ประโยชน์ใช้สอย (Utility)

4. ศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ (Business Potentiality)

5. ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environment Friendliness)

กำหนดการโครงการแม็คสมาร์ท ปีที่ 2

1 ส.ค. - 31 ต.ค. 2559

ประชาสัมพันธ์โครงการ

17 ส.ค. 2559

งานแถลงข่าว

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

1 ก.ย. – 30 พ.ย. 2559

ส่งแบบร่างผลงาน (Sketch Design)

15 ธ.ค. 2559

คณะกรรมการคัดเลือกผลงานเข้ารอบ 40 ชิ้น (First Round)

- ประเภทเดี่ยว 20 ชิ้น
Fashion Lifestyle 10
Living Lifestyle 10
- ประเภทกลุ่ม 20 ชิ้น
Fashion Lifestyle 10
Living Lifestyle 10)

19 ธ.ค. 2559

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบแรก 40 ชิ้น ทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ

14 ม.ค. 2559

กิจกรรม Work Shop

@ MC Design Center & Studio

17-31 ม.ค. 2560

ผู้ผ่านเข้ารอบส่งผลงานจริง

25 ก.พ. 2560

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานรอบสุดท้าย (Final Round)

10 มี.ค. 2560

ประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เม.ย. 2560

จัดแสดงผลงานที่ชนะเลิศการประกวดในงานแสดงสินค้าของขวัญ และงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน (BIG + BIH APRIL 2017)

ณ ไบเทค

เอกสารการสมัคร

1. ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.mcjeans.com

2. แบบร่าง (Sketch Design) ลงในกระดาษขนาด A3

ที่อยู่สำหรับส่งผลงานเข้าประกวด

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

(กรุณาระบุหน้าซองว่า โครงการแม็คสมาร์ท ปีที่ 2)

ติดต่อสอบถาม
วันทำการ วันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.30 น. – 18.00 น.
โทรศัพท์ 02 1179999 ต่อหมายเลขภายใน

1. หมายเลขภายใน 3214 คุณทศพร เต็กอวยพร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด

2. หมายเลขภายใน 3919 คุณชลดา รักนา
เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด