BOOTCUT FIT

ทรงขาม้ากางเกงยีนส์ทรงขาม้า ทรงพอดีตัวตั้งแต่ช่วงเอวจนถึงเข่า และกว้างออกไล่ลงมาจนถึงปลายขา (ปลายขาจะกว้างกว่า Straight Fit)
Boot Cut Jeans fit from the waist to the knees and dilated down to the jeans’ hemlines. (The hemlines are wider than Straight Fit).